Prayer for Vocations Sunday

Here you will find the Vocations Sunday Prayer in English and in Welsh.

icon-home » Events » Previous Events » Vocations Sunday » Prayer for Vocations Sunday

Loving Father,
you call us by name.
As we journey through life
help us to be confident in our own unique identity
and to find opportunities to
develop our own gifts and passions.

We pray that the Holy Spirit
will pour on us wisdom and guidance
to help us realise and follow our dreams,
discerning your plan for our lives.

Bless your Church
by raising up dedicated and generous people
from our families and friends
who will serve as Priests, Deacons,
Sisters and Brothers.

May we support one another in response to God’s call.

We ask this through Jesus Christ our Lord.

Amen

Gweddi Galwedigaethau

Dad cariadus,
rwyt Ti’n ein galw ni wrth ein henwau.
Wrth i ni deithio trwy fywyd
helpa ni i fod yn hyderus yn ein hunaniaeth unigryw ein hunain
ac i ganfod cyfleoedd
i ddatblygu’n doniau a’n hangerdd ein hunain.

Gweddï wn y bydd yr Ysbryd Glân
yn arllwys doethineb ac arweiniad arnom
i’n helpu wireddu a dilyn ein breuddwydion,
i ddirnad dy gynllun ar gyfer ein bywydau.

Bendithia dy Eglwys
trwy fagu pobl ymroddedig a hael
ymysg ein teuluoedd a’n ffrindiau
a fydd yn gwasanaethu fel Offeiriaid, Diaconiaid, Chwiorydd a Brodyr.
Boed i ni gefnogi’n gilydd mewn ymateb i alwad Duw.
Gofynnwn hyn trwy Iesu Grist ein Harglwydd.

Amen

Download